REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĘTA JAK Z… FILMU” – INSTAGRAM

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „ŚWIĘTA JAK Z… FILMU” (dalej: „Konkurs”). Konkurs jest organizowany przez Fundację OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS nr 0000428063 (dalej: „Organizator”) w związku z działalnością Organizatora oraz przygotowaniami do organizowanego przez Fundację OFF CAMERA XIII (trzynastej) edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, odbywającą się w Krakowie w dniach 24 kwietnia - 3 maja 2020 r. (dalej „Festiwal”).

Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram, na profilu @mastercardoffcamerafestival . Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16 grudnia 2019 r. (od godziny 19:20) do 21 grudnia 2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

2. Uczestnicy konkursu.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie

c. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

d. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

e. doda profil @mastercardoffcamerafestival do profili obserwowanych,

f. polubi post, zamieszczony na profilu, o którym mowa w lit. e. powyżej, a dotyczący Konkursu,

g. wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a. – g. stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

3. Zadanie konkursowe i nagrody.

Zadanie Konkursowe polega na dodaniu na swój profil w serwisie Instagram zdjęcia w klimacie świątecznym, wykonanego przez Uczestnika, które będzie tematycznie związane z ulubionym świątecznym filmem Uczestnika. Zdjęcie musi być opisane hashtagami #mastercardoffcamera #offcamera i #świętajakzfilmu oraz hasztagiem @mastercardoffcamerafestival – celem odszukania zdjęcia Uczestnika przez Organizatora. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy wskazujący na film będący inspiracją dla zdjęcia. Jury w składzie 3 osobowym powołanym przez Organizatora (dalej „Jury”), kierując się oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością, dokona wyboru zwycięskiego zdjęcia i nagrodzi trzech autorów karnetem Festiwalowym. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 22 grudnia 2019 r. (do godz. 23:59) w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 23 grudnia (do godz. 15:00) prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz telefon kontaktowy i adres e-mail. W sytuacji braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator uprawniony jest do wyboru kolejnej zwycięskiej pracy. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy bezpośrednio przed Festiwalem, w Centrum Festiwalowym. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @mastercardoffcamerafestival . Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

b. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami,

d. niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

e. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,

4. Przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z Konkursem, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych, do celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji OFF CAMERA znajdują się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.  

5. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.offcamera.pl/wokol-festiwalu/regulaminykonkursow. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilu @mastercardoffcamerafestival. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.