logotypy

 

Opis projektu
Tytuł: OFF CAMERA online
Termin realizacji: 1.12.2016 r. – 30.06.2018 r.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 442 426,67 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 OŚ Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1.
E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Przedmiotem projektu jest udostępnienie za pośrednictwem Internetu przez Fundację Off Camera unikatowych treści cyfrowych związanych z ofertą kulturalną realizowaną przez 11 lat (2007-2018), poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie przez szerokie grupy odbiorców.

Wdrożenie produktów projektu wymaga dokonania w okresie 12.2016 – 06.2018 digitalizacji, montażu i opracowania treści cyfrowych, dostosowania pomieszczenia Fundacji, budowy portalu oraz stworzenia atrakcyjnej formy udostępniania, a także realizacji niezbędnych prac wsparcia (hosting, zarządzanie, promocja). Zakres projektu wymaga ponadto zakupów sprzętowych:

- 2 stanowisk montażowych;

- macierzy dyskowej.

 

ZAKRES ZADAŃ I DZIAŁAŃ:

Pierwszym etapem działań w ramach projektu będzie zabezpieczenie i digitalizacja posiadanych zasobów audio-wideo. Do wdrożenia projektu konieczna jest adaptacja

pomieszczenia do przechowywania macierzy dyskowej zlokalizowanego w siedzibie Fundacji (Kraków, Karmelicka 55/7).

Kolejnym etapem będzie zakup i konfiguracja macierzy dyskowej, jako sprzętu niezbędnego do stworzenia systemu udostępniania treści cyfrowych.

Następnym etapem będzie digitalizacja wg obowiązujących standardów zasobów przechowywanych dotychczas jedynie w formie analogowej tj. 100 taśm video - 1TB danych (usługa zlecona), a następnie przeniesienie danych cyfrowych (posiadanych i wytworzonych) z dysków na macierz dyskową. Materiały Fundacji udostępniane będą online w formie krótkich materiałów filmowych. Ich udostępnienie wymagać będzie profesjonalnej obróbki, montażu i w konsekwencji wytworzenia w formie umożliwiającej udostępnienia online (dodanie informacji o zasobach, tj. kryteriów wyszukiwania i katalogowania). Usługa ta zostanie wykonana przez zewnętrznych specjalistów, w oparciu o posiadane przez Fundację oprogramowanie, zainstalowane na 2 stanowiskach montażowych kupionych w ramach projektu.

Ostatnim, kluczowym etapem wdrożenia projektu jest budowa portalu do udostępniania i wykorzystania opracowanych zasobów cyfrowych. Udostępnienie produktu

użytkownikom (grupom docelowym wymaga realizacji szeregu standardowych działań technicznych:

-zakupu licencji, instalacja i konfiguracja media serwera,

-implementacji modułu do tworzenia playlist (scenariuszów udostępniania),

-implementacji i testów playera video zgodnie z wymaganymi funkcjonalnościami,

-implementacji modułu administracyjnego, modułu prezentacyjnego filmy, forum, wyszukiwarki filmów, modułu statystyk,

-przeprowadzenia testów wraz z korektą błędów,

-wprowadzenia danych video i metadanych do portalu.

Usługa zostanie zlecona kompleksowo wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Specyfika projektu oraz realizacja celów związanych z udostępnieniem zasobów do ponownego wykorzystania, zostanie spełniona poprzez stworzenie i udostępnienie w

ramach portalu gotowych 60 scenariuszy ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych. Scenariusze stanowić będą logiczne, spójne ciągi treści audio-wizualnych – „playlisty”, obejmujące zdefiniowany zakres tematyczny, wzbogacony o komentarz, co do sposobu ich wykorzystania przez 3 zidentyfikowane grupy docelowe. Elementem niezbędnym do uruchomienia produktu i osiągnięcia wskaźników będzie także wynajęcie w ramach usługi hostingowej serwera.

W ramach wsparcia działań związanych z merytorycznym zarządzaniem projektem Wnioskodawca zaangażuje podmiot zewnętrzny do rozliczenia finansowego dotacji I wsparcia prawnego.

 

ZASIĘG PROJEKTU:

Projekt ma charakter regionalny ze względu na fakt, że realizowany jest przez podmiot, którego właściwość i zasięg działania ma charakter regionalny. Fundacja udostępniając treści cyfrowe za pośrednictwem internetu kieruje je do zdefiniowanych grup docelowych osiągając co najmniej regionalny zasięg oddziaływania – z wytworzonych produktów korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy regionu. Specyfika działalności kulturalnej związanej ze sztukami audiowizualnymi zakłada jak najszersze oddziaływanie terytorialne, co potwierdzają dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę. Szeroki zasięg potwierdza udostępnienie materiałów również poprzez witrynę podmiotu z województwa zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

 

filmmalopolska

 

Opis projektu
Tytuł: FILM IN MALOPOLSKA
Termin realizacji: 1.07.2016r. – 30.06.2019r.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 207 953,12 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

Fundacja Off Camera realizuje w okresie 07.2016 – 06.2019 projekt „FILM IN MALOPOLSKA”: czyli kompleksowe działania z zakresu promocji i PR, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym, skierowane do kluczowych osób w branży filmowej (audiowizualnej) decydujących o miejscu oraz sposobie realizacji produkcji filmowych. Cały projekt ma charakter regionalny i jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo skierowany:
Wsparciem objęte zostaną małopolskie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające oferować usługi konkurencyjne w skali międzynarodowej (B: Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne) , a także promowane będą walory lokalizacyjne całej Małopolski, jako miejsca realizacji produkcji filmowych (A: promocja oferty gospodarczej regionu).

Rezultaty:
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu zatrudnienia w przemysłach kreatywnych oraz branżach powiązanych, a także wystąpią pozytywne rezultaty dla grup docelowych tj. małopolskich przedsiębiorców:
- wzrost przychodów i poziomu zatrudnienia w MŚP, niwelowanie poziomu bezrobocia;
- pozyskanie zagranicznych kontrahentów przez małopolskie MŚP z branży filmowej;
- wzrost przychodów i zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branż pokrewnych;
- wzrost kompetencji przedsiębiorców MŚP;
- rozwój polskiego przemysłu filmowego;
- wzrost przychodów z turystyki i rozwój turystyki filmowej.
Promocja oferty gospodarczej regionu i wsparcie przedsiębiorców skutkować będzie realizacją w perspektywie średnioterminowej krajowych i zagranicznych produkcji filmowych w Regionie.

W roku 2018 w ramach projektu FILM IN MALOPOLSKA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiedzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  - Fundacja OFF CAMERA wspiera następujące Micro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Małopolsce.

1. BEREŚ MEDIA SPÓŁKA Z O.O.

obrazek

 

Naszą pasją jest tworzenie nieszablonowych kreacji budujących pozytywny wizerunek dzięki połączeniu kultury i sztuki, kompetentnych działań reklamowych oraz najwyższych standardów medialnych. Nie budujemy kampanii wizerunkowych i reklamowych – my tworzymy Sztukę. Wiemy, że tylko ona buduje emocje i że tylko wtedy można twórczo wpływać na ludzi.Dlatego lubimy małe kino, historię najnowszą i ciekawe biografie.

Oprócz akcji wizerunkowych, Bereś Media sp. z o.o. działa na dwóch zasadniczych płaszczyznach:
- sztuki i filmu – poprzez produkcję filmów fabularnych i dokumentalnych, pisanie i wydawanie książek, współorganizowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych
- public relations – działania interwencyjne,  doradztwo medialne, tworzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

O NAS

TWÓRCA FIRMY

Prezesem spółki i jej właścicielem jest Witold Bereś – pisarz, producent filmowy, publicysta, pasjonat kultury współczesnej.

Promotor polskiej historii najnowszej i dobrego wizerunku Polski; jego specjalnością są działania pokazujące sukcesy kraju poprzez biografie (prasowe, filmowe i książkowe) wielkich ludzi, których Bereś osobiście poznał i teraz przedstawia. Wśród nich są profesor Władysław Bartoszewski, amerykański polityk polskiego pochodzenia prof. Zbigniew Brzeziński, filozof ksiądz profesor Józef Tischner, doktor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz, twórca polskich służb specjalnych – minister Krzysztof Kozłowski, działacz na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich – ksiądz Stanisław Musiał.

FILM I PUBLIC RELATIONS

Firma Bereś Media to kontynuacja założonej w 1997 wspólnie z Arturem Więckiem firmy producenckiej Bereś & Baron Media Productions. Firma realizowała programy dla telewizji (m.in. Historia filozofii po góralsku według ks. Józefa Tischnera). Więcek i Bereś wspólnie stworzyli także kilka fabularnych filmów kinowych (Anioł w Krakowie, Zakochany Anioł, Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku, Wszystkie kobiety Mateusza).

W dorobku Beresia jako producenta są także filmu dokumentalne – o ks. Tischnerze, o Marku Edelmanie, Władysławie Bartoszewskim czy o Festiwalu Rockowym Jarocin.

Witold Bereś osobiście od wielu lat zajmuje się także budowaniem wizerunku firm i osób publicznych, a także współtworzeniem kampanii wyborczych – zarówno lokalnych, jak i parlamentarnych oraz prezydenckich. Do największych jego sukcesów w tej materii należy kampania „Oni pójdą głosować –a TY?” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2009), „Twój głos ma Sens” (kampania na rzecz wysokiej frekwencji w przyspieszonych wyborach prezydenckich po katastrofie smoleńskiej w roku2010) oraz „Europa - zgoda i bezpieczeństwo” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2014 –wybory do Parlamentu Europejskiego).

Kontakt:
http://beresmedia.com/pl/
Adres dla wysyłek: Bereś Media sp. z o.o.
ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków
Email: info@BeresMedia.com
Tel.: (48) 601 596 810

BEREŚ MEDIA

Our passion is the development of unique creations which build an image thanks to the combination of culture and art, competent advertising actions and the highest quality media standards. We do not build image and advertising campaigns – we create Art. We know that only art evokes emotions and that only then can one creatively influence people.

That is why we love a small, intimate cinema, modern history and interesting biographies.
Apart from image campaigns, Bereś Media Company Limited operates on two primary levels:

- culture and film – through the production of feature and documentary films, writing and publishing books, co-organizing artistic and educational events

- public relations – interventions campaigns, media consulting, establishing effective internal and external communication.

ABOUT US

COMPANY’S FOUNDER

The company’s president and owner is Witold Bereś – writer, film producer and publicist, and contemporary culture is his greatest passion.

Promoter of Polish contemporary history and Poland’s good image; he specializes in actions which showcase countries successes through biographies (in press, film and books) of great people, who Bereś knew well personally and now presents their profiles. Among them are  professor Władysław Bartoszewski, American politician of Polish descent Zbigniew Brzeziński, doctor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, editor in chief of “Tygodnik Powszechny” Jerzy Turowicz, creator of the Polish special forces – minister Krzysztof Kozłowski, activist for the improvement of Polish-Jewish relations – priest Stanisław Musiał.

FILM AND PUBLIC RELATIONS

Bereś Media is a continuation of the production company Bereś and Baron Media Productions which was established in 1997 together with Artur Więcek. The company produced programs for television (including “The history of Highlander philosophy according to rev. Józef Tischner”). Więcek and Bereś together also created several theatrical feature films (“Anioł w Krakowie” /Angel in Kraków/, “Zakochany Anioł” /Angel in Love/, “Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku” /Fellow Tischner And His Highland Philosophy/, “Wszystkie kobiety Mateusza” /All of Mateusz’s Women/).

Bereś is also an owner of private PR agency – Beres Media Limited, which works for several major Polish companies and collaborated in few political campaigns.

For many years he has also been dealing in image building for companies and public figures, as well as co-creating election campaigns – local, as well as parliamentary and presidential. His greatest successes in that area are the campaign “Oni pójdą głosować – a TY?” (They are going to vote – are YOU?) (for the Platforma Obywatelska party in 2009), “Twój głos ma Sens” (Your Vote Makes Sense) (campaign for high attendance at the expedited presidential elections following the Smoleńsk tragedy in 2010) and “Europa – zgoda i bezpieczeństwo” (Europe – Harmony And Safety) (for the Platforma Obywatelska party in 2014 – European Parliament elections).

Contact:
http://beresmedia.com/pl/
adress: Bereś Media sp. z o.o.
ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków
Email: info@BeresMedia.com
phone.: (48) 601 596 810

2. F&F MEDIA

ffmedia

 

F&F Media to firma zrzeszająca członków pionu kamerowego i oświetleniowego. Ekipa, którą reprezentujemy i polecamy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem i uznaniem w branży filmowej. W naszych szeregach można znaleźć mistrzów oświetlenia (gaffer), oświetlaczy, focus pullerów (1AC), asystentów kamer (2AC), DIT, planowych kolorystów LiveGrade, asystentów video pracujących na QTake i CineTake. Dzięki naszej znajomości rynku jesteśmy w stanie dobrać i dopasować niezbędny sprzęt kamerowy oraz oświetleniowy, który spełni oczekiwania najbardziej wymagającego operatora obrazu.

Kontakt:
http://www.ff-media.pl/
e-mail: kontakt@ff-media.pl
tel. +48
793 935 416
https://www.facebook.com/ffmedia/

F&F Media is a company associating members of the camera and lighting department. The team we represent and recommend are professionals with many years of experience and recognition in the film industry. In our ranks you can find gaffers, electricians and sparks, focus pullers (1AC), camera assistants (2AC), DIT, on set LiveGrade colorists, video assistants working on QTake and CineTake systems. Thanks to our knowledge of the market, we are able to choose and arrange the necessary camera and lighting equipment that will meet the expectations of the most demanding director of photoghraphy.

Contact:
http://www.ff-media.pl/
e-mail: kontakt@ff-media.pl
phone. +48
793 935 416
https://www.facebook.com/ffmedia/

3. TINGIS Bożena Cerba

tingis

 

Tingis Bożena Cerba funkcjonuje od przeszło dekady w produkcji filmowej specjalizując się w międzynarodowych koprodukcjach filmowych (USA, Hiszpania, Brazylia). Przez lata Bożena Cerba współpracowała z producentem Gremi Film zaś obecnie razem ze Stowarzyszeniem Film Kraków  pracuje nad projektami o zasięgu światowym, w których swój udział  mają polscy twórcy filmowi.
 

Kontakt:
Bożena Cerba, tel. 691 889 019
e-mail: tingis.bocerba@gmail.com

Tingis Bożena Cerba exists for more than a decade in film production being concentrated on international co-productions (USA, Spain, Brazil). For years Bozena Cerba worked for Gremi Film and now collaborates with Stowarzyszenie Film Krakow having focus on foreign projects where Polish film makes can get engaged.
 

Contact

Bożena Cerba, phone. 691 889 019

e-mail: tingis.bocerba@gmail.com

 

4. Żaneta Kominiak

Żaneta Kominiak jest młodą firmą, istniejącą na rynku od 2016 roku, jednak właścicielka związana jest z branżą audiowizualną od 2008 roku. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na obszarze Polski, dystrybucją filmów dokumentalnych, a także produkcją wykonawczą filmów. Swoje działania konceentruje w obszarze kreatywnego filmu dokumentalnego. 
 

Kontakt:
e-mail: zaneta.kominiak@film.krakow.pl
tel. +48 516 976 722

Żaneta Kominiak is a young production company existing from 2016 but its owner is connected to audiovisual market from 2008.  The company is concentrated on fundraising, distribution of documentary films, as well as executive production. Creative documentary films is its main action area. 
 

Contact:
e-mail: zaneta.kominiak@film.krakow.pl
phone. +48 516 976 722

5. STUDIO VINTAGE

studiovintage

 

 

Studio Vintage to marka, która dysponuje dwiema przestrzeniami fotograficzno-filmowymi w Krakowie.

Studio Vintage I to wyjątkowe, kameralne studio fotograficzna o powierzchni 80m2, wyposażone w cykloramę i profesjonalny sprzęt marki Profoto. Nasze nowe miejsce - Studio Vintage II to studio o powierzchni 380m2, z największą cykloramą na południu polski, profesjonalnym sprzętem marki Profoto oraz nieograniczonym dostępem do oświetlenia filmowego. W naszym sąsiedztwie znajdują się firmy związane ściśle z branżą fotograficzną i filmową. Przy współpracy z nimi organizujemy wszelkiego rodzaju produkce filmowe oraz sesje zdjęciowe. Pomagamy naszym klientom w organizacji wydarzeń związanych z tą branżą ale i różnego rodzaju eventów, pokazów czy spotkań. Współpracujemy również z agencjami reklamowymi, agencjami modelek, wizażystami i stylistami. Zapraszamy na naszą stronę www.studiovintage.pl.

Kontakt:
https://studiovintage.pl/
e-mail:
biuro@studiovintage.pl
tel. +48 691 235 691
https://www.facebook.com/studiovintagekrakow/

Studio Vintage is a new brand on polish market, which disposes two well-established professional photography and cinematographic speces for hire based in Krakow (Poland). The Studio Vintage no 1 is an unique, intimte photographic atelier with a working area about 80 sq meters, cyclorama and professional Profoto’s equipment. Our new space – Studio Vintage no 2 – is an atelier with a working area about 380 sq meters, the largest cyclorama in the south of Poland, professional Profoto’s equipment and unlimited access to the cinematographic lighting. In our neighbourhood there are a lot of closely connected whith photography and cinematographic branch companies. We cooperate whith them during the sessions which takes place in our studios. We help our clients with the organisation of sessions, events, fashion shows or meetings. Studio Vintage also collaborates with publicity agencies, model agenscies, make-up artists and stylists. We invite you to visit our website: www.studiovintage.pl, where you can find more information.

Contact:
https://studiovintage.pl/
e-mail:
biuro@studiovintage.pl
phone. +48 691 235 691
https://www.facebook.com/studiovintagekrakow/

6. DELIKATESY FILMOWE

delikatesyfilmowe

 

Jesteśmy pozytywną ekipą producentów filmowych. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem przystępujemy do każdej produkcji – dużej i mniejszej, eventowej i czystej kreacji. Posiadamy odpowiednie zaplecze produkcyjne i sprawdzoną ekipę współpracujących z nami filmowców.

Dzięki temu pracujemy dla takich agencji i marek jak: Red Bull, Skoda, Mazda, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Capella Cracoviensis, Uniwersytet Jagielloński, Rossignol Polska, Walk, Opcom, Eskadra, Snow PR.

Cieszymy się zaufaniem i z wieloma naszymi klientami pracujemy od lat. Szczególnie doskonale czujemy się
w terenie, bliskie nam są kultura, sport i nauka. Cieszą nas projekty długofalowe i produkcje serii filmowych – tym samym wspieramy działania reklamowe, pr’owe i digital’owe. Każdy brief od klienta traktujemy jak możliwość nowej przygody.

Kontakt:
http://www.delikatesyfilmowe.pl/pl/
e-mail:
info@delikatesyfilmowe.pl
tel. +48 535 783 757
https://www.facebook.com/DelikatesyFilmowe/

DELIFILMS

We are Deli Films Production House based in Krakow, Poland. We suport advertising, pr and digital projects for companies and agencies like:

Red Bull, Skoda, Rossignol, Snow PR, Opcom, Walk PR, Tauron Bachleda Ski, Krakow Festival Office and many more !

Contact:
http://www.delikatesyfilmowe.pl/en/
e-mail:
info@delikatesyfilmowe.pl
phone. +48 535 783 757
https://www.facebook.com/DelikatesyFilmowe/

7. Maciej Jaśko IDEA FILM

Kontakt:
e-mail: biuro@ideafilm.pl
Contact:
e-mail:
biuro@ideafilm.pl

 

 

ARCHIWUM

W roku 2017 w ramach projektu FILM IN MALOPOLSKA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiedzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  - Fundacja OFF CAMERA wspiera następujące Micro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Małopolsce.

  1. BARTON FILM
bartonfilm

Barton Film to studio produkcyjne z Krakowa założone w 2003 roku. W ostatnich latach, studio wyprodukowało kilka filmów dokumentalnych - muzyczny dokument "Jarocin, po co wolność" (koprodukcja, dystrybucja), serię krótkich metraży o polskiej muzyce rokowej, filozoficzny film drogi "Viatoris. Między Wschodem i Zachodem" oraz film dokumentalny w języku jidysz "Boris Dorfman - a Mentsh". Barton Film współpracuje z instytucjami kulturalnymi, m.in. Muzeum Narodowym i Starym Teatrem w Krakowie, dla których zrealizowało spoty promocyjne i krótkie filmy. Barton Film zapewnia także serwis produkcyjny. Dzięki wieloletniej współpracy z zaufanymi i zaprzyjaźnionymi lokalnymi twórcami i firmami z branży filmowej (sprzęt, rental, lokacje, obsługa planu, casting). Serwis produkcyjny oferowany przez studio dotyczy wszystkich etapów produkcji filmowej i developmentu (kosztorysy, harmonogram, wnioskowanie o dotacje ze środków publicznych). Dzięki współpracy z Labolatorium Multimedialnym Multilab, Barton Film może zaoferować 50% zniżkę na postprodukcję.

Kontakt:
www.bartonfilm.pl
e-mail: studio@bartonfilm.com
tel. +48 516 976 722
facebook.com/studiobartonfilm/

  1. CINELIGHT
cinelight

 

CineLight to nowoczesna firma zajmująca się oświetleniem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i wystawienniczym. Oświetlamy plany filmowe fabularne, seriale, programy, reklamy, spektakle,itp. Oferta CineLight to bogaty zbiór sprzętu oświetleniowego lamp wyładowczych HMI (Arri), fluorescencyjnych (KinoFlo), żarowych (Arri, Dedo, Strand), LED (LitePanels) oraz ogromna ilość osprzętu firm: Avanger, Mattchews, Manfrotto, etc. Nasza obsługa to oświetlacze, elektrycy z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem. Współpracujemy z liczną grupą mistrzów oświetlenia. Realizujemy filmy, seriale, programy, reklamy i inne formy filmowe. Szczycimy się dobrą jakością obsługi oraz wysokiej klasy sprzętem.

Kontakt:
www.cinelight.pl
e-mail: kontakt@cinelight.pl
tel. + 48 791 440 660
facebook.com/cinelightPL

  1. OUTSIDE
outside

Największa agencja castingowa w Małopolsce specjalizująca się w obsadach filmów fabularnych i reklamowych. Rocznie w Outside Studio odbywa się ponad sto castingów. Firma współpracuje z najważniejszymi reżyserami obsady w Polsce, posiada największą bazę aktorów, epizodystów i statystów filmowych w regionie – ponad 60 000 osób. Od 1997 roku aktorzy i statyści z Outside brali udział w najważniejszych polskich i zagranicznych filmach produkowanych w Małopolsce (min.  Giacomo Battiato " Karol, człowiek który został papieżem",  Agnieszka Holland "Janosik – Prawdziwa historia", Wojciech Smarzowski – "Dom Zły", "Pod Mocnym Aniołem" i wiele innych).

Kontakt:
www.outside.com.pl
e-mail: outside@outside.com.pl
tel. +48 791 99 39 49
facebook.com/OUTSIDECastingAgency

  1. SOUND MIND
soundmind

 

Firma Sound Mind świadczy usługi w zakresie kompleksowej postprodukcji dźwięku, ze szczególnym naciskiem na sound design i rejestrację efektów dźwiękowych. Michał Fojcik kilkunastu lat zajmuje się postprodukcją dźwięku do filmów, dźwiękiem do instalacji muzealnych, multimediów i reklam. Jest autorem dźwięku do ponad 30 filmów, m.in. Disco Polo i Czerwony Pająk. Pracował również przy produkcjach amerykańskich (Arbitrage) i indyjskich (Bhaag Milkha Bhaag). Członek amerykańskiego stowarzyszenia montażystów dźwięku Motion Picture Sound Editors oraz Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Nominowany do nagrody Orły za dźwięk do filmu Bogowie. W latach 2014­-2015 szef działu postprodukcji dźwięku w Alvernia Studios.

Kontakt:www.soundmind.pl
e-mail: michal@fojcik.pl
tel. +48 502 434 401
facebook.com/soundmindstudio

 

  1. TECHNOSTAGE
technostage

 

Technostage jest firmą pochodzącą z Krakowa. Od kilku lat zajmuję obsługą energetyczną różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych począwszy od koncertów muzyki klasycznej po duże imprezy plenerowe. Firma posiada w swojej ofercie największą ilość sprzętu na południu polski. Idąc za zapotrzebowaniem rynku powstała marka SILENTENERGY, czyli agregaty prądotwórcze superwyciszone, przystosowane do pracy na planach filmowych. W dyspozycji firmy jest pełna gama mocy agregatów od 2 kVA do 1000kVA z możliwością pracy równoległej. Poza agregatami znajduje się duża ilość okablowania, rozdzielnic oraz najazdów kablowych. Od 2014 roku w ofercie firmy pojawiło się tez ogrzewanie zarówno elektryczne jak i opałowe. Co ważne firma dysponuje własnym transportem, także terenowym, oraz stałą ekipą.

Kontakt:
www.zasilania.com
e-mail: dawid@technostage.com
tel. +48 691 570 225
facebook.com/TechnoStage1

 

Opis projektu
Tytuł: Organizacja pokazów filmowych, koncertów i działań animująco-edukacyjnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera
Termin realizacji: 1.01.2017 r. – 30.06.2019 r.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 785 095,70 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1.
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych.

Przedmiotem projektu jest organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych podczas trzech edycji (lata 2017, 2018, 2019) Międzynarodowego Festiwalu

Kina Niezależnego Off Camera. Zakres rzeczowy projektu:

- seanse filmowe w krakowskich kinach studyjnych i w plenerze prezentujące przez 10 dni łącznie 50 filmów polskich i zagranicznych. Pokazy będą podzielone programowo na

sekcje tematyczne, w tym m.in. „Nowe kino litewskie” – sekcja planowana na 2017 r., możliwa dzięki współpracy z największym litewskim festiwalem filmowym Vilnius IFF oraz

sekcja „Seniorzy na OFFie” – kierowana do osób starszych i 3 pokazy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku

- obsługę widza przez 10 festiwalowych dni w każdym roku realizacji projektu

- uruchomienie od 2018r. aplikacji mobilnej, która zastąpi papierowe katalogi festiwalowe i stanie się narzędziem interakcji z odbiorcą

- OFF Scena w nowej formule - współpraca 14 zespołów muzycznych różnych stylów i na różnych etapach kariery, którym na tydzień zapewnione zostaną warunki twórcze i

możliwość prezentacji efektów projektowej współpracy , a także dwa koncerty otwarcia i zamknięcia OFF Sceny z udziałem znanych zespołów

- organizację pobytu na festiwalu 30 gości z branży filmowej i 3 gwiazd światowego formatu

- spotkania z gośćmi i gwiazdami kina, panele dyskusyjne i wykłady towarzyszące pokazom filmowym, prowadzone przez ekspertów. Spotkania transmitowane będą on-line

poprzez media społecznościowe, umożliwiając uczestnictwo w projekcie większej ilości odbiorców

- dokumentację audiowizualną i fotograficzną wydarzeń projektowych

- promocję w mediach ogólnopolskich i Internecie oraz w skali lokalnej

- Serialcon – prelekcje, dyskusje panelowe i wykłady przygotowane przez 15 prelegentów: krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów, umożliwiający fanom seriali spotkanie z 26 gośćmi: scenarzystami, reżyserami, producentami i podjęcie tematów związanych z fenomenem serialu.


Cele projektu:
Celem głównym (bezpośrednim) projektu, odnoszącym się do samego Wnioskodawcy i odbiorców jego oferty programowej jest: wzrost dostępności interdyscyplinarnej oferty

kulturowej kierowanej do szerokiej grupy odbiorców, w tym zwłaszcza w zakresie niezależnego kina, muzyki oraz innych form sztuki audiowizualnej.

Cel ten będzie mógł zostać zweryfikowany za pomocą założonego w projekcie wskaźnika rezultatu, tj. liczby uczestników imprez kulturalnych. Wskaźnik oraz jego poziom docelowy i metodyka oszacowania zostały szerzej opisane w pkt. C.3.4 wniosku. Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji projektu, poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy, realizację interdyscyplinarnych działań, wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, umożliwiających dotarcie do nowych grup docelowych oraz wszechstronne działania promocyjne i informacyjne, bazujące na rozpoznawalnej już marce Off Camera, a jednocześnie podkreślające potencjał rozwojowy i ciągłe udoskonalanie organizowanych cyklicznie wydarzeń.

Sformułowano ponadto długofalowe cele ogólne, których osiągnięcie jest możliwe w perspektywie średnio- i długoterminowej, pod warunkiem realizacji komplementarnych działań przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty działające w sferze kultury i przemysłów czasu wolnego. Są wśród nich cele o charakterze społecznym:

- rozwój branży filmowej poprzez: wzrost zainteresowania odbiorców kinem niezależnym, stwarzanie warunków dla spotkania i współpracy w obrębie branży a także z artystami

innych dziedzin (np., muzykami), możliwość konfrontacji, rozmowy i konstruktywnej krytyki ze strony widzów jak i specjalistów; umożliwienie kontaktu młodym twórcom i

realizatorom z doświadczonymi i uznanymi w branży profesjonalistami, ekspertami, autorytetami.

- wzrost poziomu świadomości wartości artystycznej kina niezależnego i współczesnej muzyki wśród odbiorców oferty kulturalnej Krakowa oraz wzrost zainteresowania sztuką

niezależną, odbiegającą od powszechnie obecnych w kulturze masowej komercyjnych form – zarówno podniesienie poziomu wiedzy na temat sztuki współczesnej jak i

podwyższenie kompetencji kulturowych odbiorców

- zmiana formy uczestnictwa w kulturze z biernej postawy widza na aktywną postawę zaangażowanego, chętnie wchodzącego w interakcję uczestnika kultury, którego głos ma

znaczenie w dyskursie na temat zjawisk kulturowych i społecznych

- rozwój nowoczesnych form edukacji kulturalnej, opartej o realny kontakt ze sztuką, procesy animacyjne i aktywne uczestnictwo

- kształtowanie obrazu sztuki współczesnej, która nie jest produktem dla wybranych grup lecz dobrem wspólnym i nieodłącznym elementem życia społecznego

- zwiększanie dostępności do usług kulturalnych dla ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności dla osób zamieszkujących tereny wiejskie lub mniejsze miejscowości, a także

grup defaworyzowanych ze względu na wiek (wykluczenie osób starszych z życia kulturalnego na skutek trendów panujących w kulturze masowej) lub niepełnosprawność

(utrudniona percepcja sztuki w przypadku niepełnosprawności sensorycznej)

- rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych: wzrost ich znaczenia na ogólnopolskim rynku kultury, wzmocnienie pozytywnego wizerunku NGO w świadomości

społeczeństwa i popularyzacja dobrych praktyk z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym i biznesem

- wzrost atrakcyjności Krakowa i Małopolski jako miejsca realizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych i wzrost liczby turystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, a co

za tym idzie rozwijanie potencjału turystyki kulturowej w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki,

- wzrost rozpoznawalności innych atrakcji turystycznych regionu - wzrost zaangażowania podmiotów biznesowych w wydarzenia kulturalne i rozwijanie dobrych praktyk

współpracy kultury z biznesem, przynoszących obopólne korzyści, a przy tym nieskutkujących dewaluacją czyi komercjalizacją sztuki

- rozwój nowoczesnych metod upowszechniania kultury przy wykorzystaniu nowych mediów oraz interaktywnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wśród długofalowych celów projektu określono też cele o charakterze gospodarczym:

¬- wzrost popularności kin studyjnych w Krakowie i wzrost ich konkurencyjności względem multipleksów, co przełoży się na wzrost przychodów tych podmiotów

- Wzrost liczby nowych miejsc pracy i przychodów przedsiębiorstw branż filmowej i muzycznej poprzez wzrost liczby produkcji filmowych, telewizyjnych, artystycznych w wyniku

podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji profesjonalistów

- wzrost przychodów w sektorze kultury – dzięki popularyzacyjnej funkcji działań projektowych – wzrost zainteresowania odbiorców innymi formami sztuki przekładający się na

wzrost przychodów firm i instytucji prowadzących działalność kulturalną

- podniesienie konkurencyjności regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a w konsekwencji wzrost przychodów z turystyki w Małopolsce

- rozwój lokalnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie handlu i usług kierowanych do turystów (restauracje, kawiarnie, firmy transportowe) oraz miejscowych

uczestników życia kulturalnego

- wzrost przychodów z reklamy firm z branży medialnej i agencji reklamowych

- wzrost liczby podmiotów biznesowych wspierających podmioty sektora kultury, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, co wpłynie na pozytywny wizerunek tych podmiotów oraz wzrost ich konkurencyjności;

 


Rezultaty:
1. Wszystkie (poza plenerowymi) pokazy filmów zlokalizowane zostaną w krakowskich kinach studyjnych. W ten sposób projekt przyczyni się bezpośrednio do wzrostu przychodów z bieżącej działalności lokalnych kin, a pośrednio poprzez promocję do wzrostu ich popularności wśród docelowych odbiorców.

2.W ramach projektu zaprezentowanych zostanie rocznie 50 dzieł kina niezależnego. Podczas 10 dni każdej edycji festiwalu odbywać się będą pokazy filmowe w dziesięciu lokalizacjach, o każdej porze dnia, zarówno w formule płatnej (biletowanej) jak i bezpłatnej. Dzięki temu oferta popularyzująca kino niezależne dotrze do możliwie najszerszej grupy odbiorców.

3.Ponieważ projekt przewiduje sfinansowanie zakupu licencji i prezentacji filmów w ramach festiwalu, bariera ekonomiczna w dostępie do wysokiej jakości kina niekomercyjnego zostanie zniwelowana. Pozwoli to skupić się na walorach artystycznych i edukacyjnych kina, zgodnie z celami Fundacji. Wiedza osób programujących pokazy, doświadczenie w realizacji podobnych działań i rozległe kontakty branżowe umożliwią pozyskanie dzieł najwyższej jakości, niedostępnych dla widzów w komercyjnym obiegu sztuki.

4.Podczas dotychczasowych 9 edycji festiwalu jego popularność wzrosła do tego stopnia, że na większość pokazów bilety zostają wyprzedane a wejściówki wydane. Ponieważ sale kinowe mają ograniczoną przepustowość osób, a jednocześnie zaobserwowano duże zainteresowanie pokazami plenerowymi, problem ograniczonej liczby odbiorców postanowiono rozwiązać poprzez rozszerzenie oferty kina plenerowego (Kino na dachach, nad Wisłą, na Pl. Szczepańskim, na barce), co przełoży się na wzrost liczby miejsc na pokazach. Dzięki wprowadzeniu seansów przystosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami grono odbiorców wydarzeń festiwalowych powiększy się także o nowe grupy społeczne.

5. Dla osób spoza Krakowa, które nie mają możliwości przyjazdu na czas festiwalu, Wnioskodawca wprowadzi innowacyjne rozwiązanie – streaming na FB(40 000 fanów).

Część wydarzeń w ramach projektu (spotkania gwiazdami światowego kina, wykłady, panele dyskusyjne, wywiady i fragmenty koncertów) transmitowane będą w czasie rzeczywistym drogą internetową, głównie poprzez Social Media. Dzięki temu z projektu skorzystają osoby, które w swoim miejscu zamieszkania nie mają dostępu do tego typu wydarzeń.

6. Ponieważ osoby z niepełnosprawnością sensoryczną mają szczególnie utrudniony dostęp do pełnowartościowego odbioru sztuki audiowizualnej, zorganizowane zostaną

specjalne seanse filmowe z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych przystosowujących filmy do potrzeb osób niesłyszących oraz niewidomych.

7. W ramach pokazów filmowych zorganizowane zostaną specjalne pokazy kierowane do seniorów. Wybrane filmy zostaną wyświetlone w komfortowych warunkach we wczesnych godzinach popołudniowych i towarzyszyć im będą krótkie prelekcje wprowadzające starszych widzów w przedstawione na ekranie światy i przybliżające sylwetki ich twórców.

8.Działania projektowe skupione zostaną wokół współczesnej sztuki audiowizualnej, prezentując najnowsze dokonania twórców filmowych z wielu krajów Europy i spoza niej.

Projekt uwzględni twórczość interdyscyplinarną, łącząc kino z nowoczesną muzyką i promując eksperymentalne formy wyrazu. Istotna w tym kontekście będzie też nowoczesna formuła festiwalu, oparta na interakcji z odbiorcą i wykorzystująca nowe technologie.

9. Elementem projektu będzie Serialcon - szereg prelekcji, dyskusji panelowych i wykładów o kultowych serialach, ich różnych gatunkach oraz zjawiskach społecznych im towarzyszących. Zadanie to oparte będzie na formule spotkania, w którym każdy będzie mógł wziąć czynny udział. Aby podkreślić na otwartość na potrzeby odbiorców, project umożliwi interakcje i możliwość wypowiedzi na każdym polu - w formie Q&A i paneli dyskusyjnych czy też głosowania na Nagrodę Publiczności