Opis projektu
Tytuł: OFF CAMERA online
Termin realizacji: 1.12.2016 r. – 30.06.2018 r.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 442 426,67 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 OŚ Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1.
E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Przedmiotem projektu jest udostępnienie za pośrednictwem internetu przez Fundację Off Camera unikatowych treści cyfrowych związanych z ofertą kulturalną realizowaną przez 11 lat (2007-2018), poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie przez szerokie grupy odbiorców.

Wdrożenie produktów projektu wymaga dokonania w okresie 12.2016 – 06.2018 digitalizacji, montażu i opracowania treści cyfrowych, dostosowania pomieszczenia Fundacji, budowy portalu oraz stworzenia atrakcyjnej formy udostępniania, a także realizacji niezbędnych prac wsparcia (hosting, zarządzanie, promocja). Zakres projektu wymaga ponadto zakupów sprzętowych:

- 2 stanowisk montażowych;

- macierzy dyskowej.

 

ZAKRES ZADAŃ I DZIAŁAŃ:

Pierwszym etapem działań w ramach projektu będzie zabezpieczenie i digitalizacja posiadanych zasobów audio-wideo. Do wdrożenia projektu konieczna jest adaptacja

pomieszczenia do przechowywania macierzy dyskowej zlokalizowanego w siedzibie Fundacji (Kraków, Karmelicka 55/7).

Kolejnym etapem będzie zakup i konfiguracja macierzy dyskowej, jako sprzętu niezbędnego do stworzenia systemu udostępniania treści cyfrowych.

Następnym etapem będzie digitalizacja wg obowiązujących standardów zasobów przechowywanych dotychczas jedynie w formie analogowej tj. 100 taśm video - 1TB danych (usługa zlecona), a następnie przeniesienie danych cyfrowych (posiadanych i wytworzonych) z dysków na macierz dyskową. Materiały Fundacji udostępniane będą online w formie krótkich materiałów filmowych. Ich udostępnienie wymagać będzie profesjonalnej obróbki, montażu i w konsekwencji wytworzenia w formie umożliwiającej udostępnienia online (dodanie informacji o zasobach, tj. kryteriów wyszukiwania i katalogowania). Usługa ta zostanie wykonana przez zewnętrznych specjalistów, w oparciu o posiadane przez Fundację oprogramowanie, zainstalowane na 2 stanowiskach montażowych kupionych w ramach projektu.

Ostatnim, kluczowym etapem wdrożenia projektu jest budowa portalu do udostępniania i wykorzystania opracowanych zasobów cyfrowych. Udostępnienie produktu

użytkownikom (grupom docelowym wymaga realizacji szeregu standardowych działań technicznych:

-zakupu licencji, instalacja i konfiguracja media serwera,

-implementacji modułu do tworzenia playlist (scenariuszów udostępniania),

-implementacji i testów playera video zgodnie z wymaganymi funkcjonalnościami,

-implementacji modułu administracyjnego, modułu prezentacyjnego filmy, forum, wyszukiwarki filmów, modułu statystyk,

-przeprowadzenia testów wraz z korektą błędów,

-wprowadzenia danych video i metadanych do portalu.

Usługa zostanie zlecona kompleksowo wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Specyfika projektu oraz realizacja celów związanych z udostępnieniem zasobów do ponownego wykorzystania, zostanie spełniona poprzez stworzenie i udostępnienie w

ramach portalu gotowych 60 scenariuszy ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych. Scenariusze stanowić będą logiczne, spójne ciągi treści audio-wizualnych – „playlisty”,

obejmujące zdefiniowany zakres tematyczny, wzbogacony o komentarz, co do sposobu ich wykorzystania przez 3 zidentyfikowane grupy docelowe. Elementem niezbędnym do uruchomienia produktu i osiągnięcia wskaźników będzie także wynajęcie w ramach usługi hostingowej serwera.

W ramach wsparcia działań związanych z merytorycznym zarządzaniem projektem Wnioskodawca zaangażuje podmiot zewnętrzny do rozliczenia finansowego dotacji I wsparcia prawnego.

Zrealizowane zostaną również działania promocyjne opisane w punkcie C.4 wniosku.

 

 

Opis projektu
Tytuł: FILM IN MALOPOLSKA
Termin realizacji: 1.07.2016r. – 30.06.2019r.
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 207 953,12 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

                                         

Fundacja Off Camera realizuje w okresie 07.2016 – 06.2019 projekt „FILM IN MALOPOLSKA”: czyli kompleksowe działania z zakresu promocji i PR, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym, skierowane do kluczowych osób w branży filmowej (audiowizualnej) decydujących o miejscu oraz sposobie realizacji produkcji filmowych. Cały projekt ma charakter regionalny i jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo skierowany:
Wsparciem objęte zostaną małopolskie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające oferować usługi konkurencyjne w skali międzynarodowej (B: Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne) , a także promowane będą walory lokalizacyjne całej Małopolski, jako miejsca realizacji produkcji filmowych (A: promocja oferty gospodarczej regionu).

Rezultaty:
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu zatrudnienia w przemysłach kreatywnych oraz branżach powiązanych, a także wystąpią pozytywne rezultaty dla grup docelowych tj. małopolskich przedsiębiorców:
- wzrost przychodów i poziomu zatrudnienia w MŚP, niwelowanie poziomu bezrobocia;
- pozyskanie zagranicznych kontrahentów przez małopolskie MŚP z branży filmowej;
- wzrost przychodów i zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branż pokrewnych;
- wzrost kompetencji przedsiębiorców MŚP;
- rozwój polskiego przemysłu filmowego;
- wzrost przychodów z turystyki i rozwój turystyki filmowej.
Promocja oferty gospodarczej regionu i wsparcie przedsiębiorców skutkować będzie realizacją w perspektywie średnioterminowej krajowych i zagranicznych produkcji filmowych w Regionie.

 

W roku 2018 w ramach projektu FILM IN MALOPOLSKA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiedzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  - Fundacja OFF CAMERA wspiera następujące Micro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Małopolsce.